Background Image

Disclaimer

CheMyr11

Bij het bezoeken van deze website verklaart de gebruiker akkoord te gaan met onderstaande bepalingen. Deze website en de inhoud ervan is het intellectuele eigendom van CheMyr11 Holiday Home. De website, de logo's en andere elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van het geheel van de website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, is toegestaan op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden. Inbreuken op het auteursrecht zullen burgerlijk en strafrechterlijk vervolgd worden.

Hoewel CheMyr11 Holiday Home zich hiervoor inspant, kunnen de relevantie, de actualiteit, de correctheid en de volledigheid van de gegevens op deze website niet gegarandeerd worden door CheMyr11 Holiday Home. De bezoeker is er zich eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder hij hiervan tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan CheMyr11 Holiday Home niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid. Wanneer CheMyr11 Holiday Home verwittigd wordt van foute of onvolledige gegevens, zal CheMyr11 Holiday Home onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links met andere websites worden aangebracht, is de bezoeker er zich van bewust dat CheMyr11 Holiday Home geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op de inhoud van andere websites. CheMyr11 Holiday Home is bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites.

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken in Brugge bevoegd.